2016 UNIC STATEMENT - DNIPRO - MYRLI - HOPKO - PR 121016 E